\[ \DeclareMathOperator{\Q}{Q} \DeclareMathOperator{\Aut}{Aut} \]

Nepal Algebra Project (NAP) / नेपाल बीज-गणित परियोजना

COURSE YEAR 2019

Students - 2019
 1. Ajay Gautam
 2. Bal Bahadur Tamang
 3. Bishnu Kumar Shrestha
 4. Dipak Babu Amgain
 5. Kedar Prasad Nepal
 6. Nar Bhadur Chand
 7. Padam Ghimire
 8. Sachin Wagle
 9. Samjhana Koirala
 10. Santosh Linkha
 11. Tark Raj Joshi
 12. Thaneshwor Bhandari
Tutors - 2019